Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Thông tin Thông tin

Ban giám hiệu
Địa chỉ liên hệ THPT Bố Hạ
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Hiệu trưởng Trần Thanh Hải
Điện thoại 0936 55 1962
Hiệu phó Lê Văn Công
Điện thoại xxx
Hiệu phó Ninh Văn Quý
Điện thoại xxx