Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Thông tin Thông tin

Tổ Toán - Tin
Địa chỉ liên hệ THPT Bố Hạ
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Ngọc Biên
Điện thoại 09xxxxxxxx
Tổ phó chuyên môn Thạch Thị Thương
Điện thoại xxx
Chuyên môn Toán Đào Thu Hiền
Điện thoại xxx
Chuyên môn Toán Đỗ Thị Dung
Điện thoại xxx
Chuyên môn Toán Giáp Xuân Trường
Điện thoại xxx
Chuyên môn Toán Hán Thị Nguyệt
Điện thoại xxx
Chuyên môn Toán Nguyễn Thị Thu Quyền
Điện thoại xxx
Chuyên môn Toán Nguyễn Thị Thu
Điện thoại xxx
Chuyên môn Toán Nguyễn Văn Hiệp
Điện thoại xxx
Chuyên môn Toán Vi Thị Yến
Điện thoại xxx
Chuyên môn Tin Chu Thị Giang
Điện thoại xxx
Chuyên môn Tin Đỗ Văn Hiếu
Điện thoại xxx
Chuyên môn Tin Nguyễn Thị Hương
Điện thoại xxx