Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Thông tin Thông tin

Tổ hành chính
Địa chỉ liên hệ THPT Bố Hạ
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Tổ trưởng Nguyễn Quang Tuấn
Điện thoại xxx
Kế toán Nguyễn Thị Út Tám
Điện thoại xxx
Y tế Thân Thị Loan
Điện thoại xxx
Thư viện Trần Thị Bích Thảo
Điện thoại xxx