Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Thông tin Thông tin

Tổ Hóa - Sinh
Địa chỉ liên hệ THPT Bố Hạ
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Văn Mai
Điện thoại xxx
Tổ phó chuyên môn Nguyễn Thu Hường
Điện thoại xxx
Chuyên môn Hóa Nông Thị Tính
Điện thoại xxx
Chuyên môn Hóa Đào Thị Thúy
Điện thoại xxx
Chuyên môn Hóa Nguyễn Đức Thắng
Điện thoại xxx
Chuyên môn Hóa Nguyễn Văn Mạnh
Điện thoại xxx
Chuyên môn Hóa Nông Thị thơm
Điện thoại xxx
Chuyên môn Hóa Tô Lan Phương
Điện thoại xxx
Chuyên môn Sinh Đào Thị Thêm
Điện thoại xxx
Chuyên môn Sinh Nguyễn Thị Mười
Điện thoại xxx
Chuyên môn Sinh Phạm Thị Tuyết Nhung
Điện thoại xxx