Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Thông tin Thông tin

Tổ Ngoại ngữ
Địa chỉ liên hệ THPT Bố Hạ
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Dung
Điện thoại xxx
Tổ phó chuyên môn Phạm Đức Cường
Điện thoại xxx
Chuyên môn Anh Thạch Vũ Dũng
Điện thoại xxx
Chuyên môn Anh Đào Thị Thương
Điện thoại xxx
Chuyên môn Anh Ninh Bích Phượng
Điện thoại xxx
Chuyên môn Anh Phan Thanh Dịu
Điện thoại xxx
Chuyên môn Anh Vũ Thị Bích Lành
Điện thoại xxx
Chuyên môn Anh Nguyễn Thu Hương
Điện thoại xxx