Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Thông tin Thông tin

Tổ Sử - Địa - DGCD
Địa chỉ liên hệ THPT Bố Hạ
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Tổ trưởng chuyên môn Lâm Thị Nhẫn
Điện thoại xxx
Tổ phó chuyên môn Phan Thị Hoa
Điện thoại xxx
Chuyên môn Địa Lương Thị Thủy
Điện thoại xxx
Chuyên môn Địa Ngô Thị Chiến
Điện thoại xxx
Chuyên môn Địa Nguyễn Ngọc Anh
Điện thoại xxx
Chuyên môn DGCD Nguyễn Thị Chung
Điện thoại xxx
Chuyên môn DGCD Nguyễn Thị Lệ Dung
Điện thoại xxx
Chuyên môn Sử Nguyễn Thị Thêm
Điện thoại xxx
Chuyên môn Sử Tăng Thi Hương Thảo
Điện thoại xxx