Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Thông tin Thông tin

Tổ Thể Dục
Địa chỉ liên hệ THPT Bố Hạ
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Văn Bẩy
Điện thoại xxx
Tổ phó chuyên môn Ngô Thị Xuyến
Điện thoại xxx
Chuyên môn Thể dục Nguyễn Hồng Trinh
Điện thoại xxx
Chuyên môn Thể dục Nguyễn Quang Trường
Điện thoại xxx
Chuyên môn Thể dục Lục Thanh Tuyên
Điện thoại xxx
Chuyên môn GDQP Đặng Thị hải Yến
Điện thoại xxx