Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Thông tin Thông tin

Tổ Văn
Địa chỉ liên hệ THPT Bố Hạ
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Quế Hương
Điện thoại xxx
Tổ phó chuyên môn Phạm Thị Hường
Điện thoại xxx
Chuyên môn Văn Đinh Thị Luyến
Điện thoại xxx
Chuyên môn Văn Đoàn Thị Thanh
Điện thoại xxx
Chuyên môn Văn Hoàng Thị Mai
Điện thoại xxx
Chuyên môn Văn Hoàng Thị Ngọc
Điện thoại xxx
Chuyên môn Văn Lâm Thúy Anh
Điện thoại xxx
Chuyên môn Văn Lương Thị Bích Ngọc
Điện thoại xxx
Chuyên môn Văn Nguyễn Thị Bích Hồng
Điện thoại xxx
Chuyên môn Văn Phùng Đức Miền
Điện thoại xxx